~ ~ ~ ~ Welcome to nbsafal.blogspot.com. ~ ~ ~ ~


फेवा ताललाई छोडेन जलकुम्भीले (फोटो फिचर)

निरज बाबु भट्ट
पोखरा, ५ भदौ ।
                पर्यटकीय दृष्टिकोणले विश्वमै चर्चित स्थल हो पोखरा । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाईँको गन्तव्य बन्दै आएको पोखराको सुन्दरताबारे सधैँ चर्चा हुने गर्छ । त्यही सुन्दर नगरी पोखराको नामसँगै जोडिएर आउने नाम हो फेवाताल । पोखरा घुम्न आउने प्रायः पर्यटकहरु फेवाताल पुगेकै हुन्छन् । पोखरा र फेवाताल घुम्न बर्षेनी लाखौँ पर्यटक पोखरा भित्रिने गरेका छन् । पोखरा घुम्न आउने पर्यटको पहिलो गन्तव्य फेवाताललाई भने वर्षौदेखी टाउको दुखाई विषय बन्दै आइरहेकोे छ, ‘जलकुम्भी झार’ । 

जब वर्षा याम सुरु हुन्छ तब जलकुम्भीले ताललाई ढपक्क ढाकीदिन्छ । जलकुम्भी झार हटाउने प्रयास पनि हुने नगरेका होइनन् तर पनि जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भने देखिँदैन ।

बेलाबेलामा विभिन्न संघ संस्थाहरुले तालबाट जलकुम्भी झार निकाल्ने  कार्य गर्दै आएका छन् । तर तालको सफाइमा उनीहरुको प्रयास मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसबर्ष पनि रेबान, हान, आमा समुहहरु, डुङ्गा व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र अन्य केही संघ संस्थाहरु तालको सरसफाइमा संलग्न भएका छन् । उनीहरुले तालबाट जलकुम्भी झार फाल्ने गरेका छन् । तर पनि जलकुम्भीको समस्या उस्तै छ । फेवातालबाट लाभाम्भीत हुने जती छन् उनीहरु मात्रै सबै दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने पनि धेरै मात्रामा जलकुम्भी झार हटाउन सकिने स्थानीयको बुझाइ छ । फेवातालको संरक्षणको नाममा मात्र स्थापना भएका दर्जन भन्दा बढी संघ, संस्थाले समेत फेवातालको विकास र संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जलकुम्भी झारलाई मल बनाउन र विभिन्न हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिने हुँदा पनि यसलाई तालबाट निकाली उपयोगी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तालबाट जलकुम्भी झार पूर्णरुपमा हटाउन र त्यसलाई उपयोगी प्रयोजनमा ल्याउन उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई सहभागि गराउँदै विज्ञको सल्लाह बमोजिम योजना तयार गरि लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।ब्राजिल विश्वकप र किर्तिमानको बाढी

;g\ @)!* df /l;ofdf e]6\g] u/L @) cf}F ;+:s/0fsf] ljZjsk km'6ann] a|flhnaf6 labf lnO;s]sf] 5 . eJo ;dfkg ;df/f]xsf lar hd{gLnfO{ rf}yf] k6s pkfwL ydfpFb} l/of] lb h]g]l/of]n] of] ;+:s/0fsf] ljZjsk km'6ansf] cf}krf/Ls labfO{ u¥of] . ljZjskdf ;xefuL ;Dk"0f{ b]z 3/ kmsL{;s]sf 5g\ . cfof]hs /fi6« aflhn klg ljZjskdf ef]u]sf] rf]6 la;{g] k|of; ub}{5 . :jb]zd} pkfwL r'Dg g;s] klg a|flhnn] ;kmn cfof]hgfsf] >]o eg] kfO{;s]sf] 5 . cfof]hgf / k|lt:kwf{sf] cfwf/df a|flhn ljZjsknfO{ clxn];Dds} pTs[i6 ljZjsk dfGg]x?sf] s'g} sld 5}g . x'g klg of] ;+:s/0fsf] ljZjsk km'6an ljZjdf lgs} rrf{ / rf;f]sf] ljifo aGof] . of] ljZjsknfO{ clxn];Dds} pTs[i6 ljZjsk eGg ;lsg] w]/} cfwf/x? klg 5g\ . km'6andf gofF zlQmx?sf] pbo;Fu} s]xL ck|Tof;Lt glthfx?n] of] ljZjsknfO{ rrf{sf] lzv/df k'¥ofof] . o;sf cnfjf gofF k|ljlwx? lelqg'n] klg of] ljZjskn] vf; cy{ /fv]sf] x'g'k5{ . of] ljZjsk o; cy{df klg dxTjk"0f{ /xg k'Uof] sL o;kfnL lslt{dfgsf] af9L g} cfof] . ljleGg v]n, v]nf8L / /fi6« ljutsf ljZjskx?df ag]sf lslt{dfg tf]8\g / a/fa/L ug{ ;kmn /x] . of] ljZjskn] s]xL gofF lslt{dfgx?sf] ;[hgf klg u/]sf] 5 . a|flhn ljZjskdf cfPsf] lslt{dfgsf] af9LnfO{ oxfF s]nfpg] k|of; ul/Psf] 5 .

Snf]hsf] snf / lslt{dfg
a|flhn ljZjskaf6 hd{gLsf e]6«fg :6«fOs/ ld/f]:nfe Snf]h ljZjsk km'6andf ;jf{lws uf]n ug]{ v]nf8L aGg ;kmn eP . ljZjskdf pgsf] uf]n;+Vof !^ k'u]sf] 5 . pgn] a|flhnsf /f]gfN8f]sf] !% uf]nsf] lslt{dfgnfO{ pl5g]sf x'g\ . pgn] u/]sf uf]ndWo] & j6f uf]n x]8 uf]n x'g\ , w]/} x]8 uf]n ug]{ lslt{dfg klg pgs} gfpFdf 5 . Snf]h nuftf/ $ j6f ljZjskdf uf]n ug]{ t];|f] v]nf8L klg aGg ;kmn eP . o;cl3 a|flhnsf k]n] / hd{gLs} ;Ln/n] klg nuftf/ $ j6f ljZjskdf uf]n u/]sf lyP . ;fy} Snf]h nuftf/ $ j6f ljZjsksf] ;]dLkmfOgn v]Ng] klxnf] v]nf8L ;d]t ag]sf 5g\ . pgn] ;g\ @))@, @))^, @)!) / @)!$ sf] ljZjsk v]n]sf 5g\ . $ j6f ljZjsk v]n]sf Snf]hn] lslt{dfgL !$ j6f gscfp6 v]n v]n]sf 5g\ eg] lslt{dfgL !& j6f v]n lhTg] Psdfq v]nf8L ;d]t ag]sf 5g\ . Snf]h o:tf efUodfgL v]nf8L x'g\ h;n] uf]n u/]sf] v]ndf hd{gLn] clxn];Dd xfg'{k/]sf] 5}g .

hfoG6 hd{gL
of] ljZjsk hd{gLsf nflu ljz]if ljZjsk aGof] . hd{gLsf] l6d / v]nf8Ln] o;k6s w]/} lslt{dfg tf]8] / /r] .
 • rf}Fyf] k6s ljZjsksf] pkfwL prfNb} hd{gL blIf0f cd]l/sL e"dLdf ljZjsk lhTg] klxnf] o'/f]k]nL /fi6« ag]sf] 5 .
 •  hd{gL ;a}eGbf w]/} -*_ k6s ljZjsksf] kmfOgn v]Ng] /fi6« ;d]t ag]sf] 5 . hd{gL k5f8L a|fhLnn] & j6f ljZjsksf] kmfOgn v]n]sf] 5 . o:t} hd{gLn] lslt{dfgL !@ k6s ljZjsksf] pTs[i6 # df ofqf 6'ËfPsf]  5 . 
 •   hd{gLn] ljZjskdf cfkm\gf] v]n;+Vof !)^ k'¥ofPsf] 5 . of] ljZjskdf s'g} klg /fi6«n] v]n]sf] ;a}eGbf w]/} v]n ;+Vof xf] . hd{gLkl5 a|flhnn] !)$ v]n v]n]sf] 5 . 
 •   hd{gL a|flhnnfO{ pl5Gb} ljZjskdf ;a}eGbf w]/} uf]n ug]{ /fi6« ;d]t ag]sf] 5 . p;n] ;a}eGbf w]/} @@$ uf]n u/]sf] 5 eg] a|flhnn] @@! uf]n u/]sf] 5 . oBkL ljZjskdf ;a}eGbf w]/} uf]n vfg] lslt{dfg klg hd{gLs} gfddf 5, p;n] !@! uf]n vfPsf] 5 .
 •   yf]d; d'n/n] kf]r'{unlj?4sf] v]ndf u/]sf] x\ofl6«s ;Fu} hd{gLn] ljZjskdf cfkm\gf] x\ofl6«ssf] ;+Vof & k'¥ofPsf] 5 . of] s'g} klg /fi6«n] ljZjskdf u/]sf] ;a}eGbf w]/} x\ofl6«ssf] ;+Vof xf] .
 •  hd{gL nuftf/ $ j6f ljZjsksf] ;]dLkmfOgn v]Ng] klxnf] /fi6« ag]sf] 5 . p;n] o;cl3 ;g\ @))@, @))^ / @)!) sf] ljZjsk ;]dLkmfOgn klg v]n]sf] lyof] .
lslt{dfgL ;]dLkmfOgn
ljZjsk @)!$ sf] klxnf] ;]dLkmfOgndf hd{gL / a|flhn le8\b} ubf{ ljZj km'6an hutdf t/+u km}lnof] . hd{gLn] a|flhnnfO{ &–! uf]ncGt/n] k/flht ubf{ w]/} lslt{dfgx? ag] .
 •  hd{gLn] a|flhnnfO{ ;]dLkmfOgndf k/flht ubf{ kfPsf] &–! cGt/sf] lht s'g} klg ljZjsksf] ;]dLkmfOgndf ePsf] ;a}eGbf 7'nf] cGt/sf] xf/–lht xf] . ;fy} pQm v]ndf ;Dej * uf]n s'g} klg ljZjsksf] Pp6} ;]dLkmfOgn v]ndf ePsf] ;a}eGbf w]/} uf]n xf] .
 • ;]dLkmfOgndf a|flhnn] hd{gL;Fu ef]u]sf] &–! cGt/sf] xf/ a|flhnsf] clxn];Dds} ;a}eGbf 7'nf] cGt/sf] xf/ xf] . o;cl3 p;n] ;g\ @)@) df p?Uj];Fu ^–) sf] xf/ Joxf]/]sf] lyof] .
 • ;]dLkmfOgndf hd{gL;Fu ef]u]sf] k/fho a|flhnn] ;g\ !(&% kl5 3/]n' e"dLdf ;DkGg s'g} klg cf}krf/Ls k|ltof]uLtfdf ef]u]sf] klxnf] k/fho xf] . of] k/fho;Fu} 3/]n' e"dLdf ;DkGg cf}krf/Ls k|ltof]uLtfdf a|flhnsf] ^@ v]nsf] ck/flht ofqf 6'lËPsf] 5 .
 • ;]dLkmfOgndf hd{gLn] a|flhnlj?4 ^ ldg]6 -@#–@(_ sf] cGt/df u/]sf] $ uf]n ljZjsksf] Ps} v]ndf sd ;dofGt/df ;Dej $ uf]n xf] .
 •  hd{gLn] a|flhnnfO{ ;]dLkmfOgndf k/flht ubf{  v]nsf] ;'?jftL @( ldg]6df lnPsf] %–) sf] cu|tf ljZjsk Oltxf;df klxnf]k6s ;Dej ePsf] xf] .
 • ;]dLkmfOgndf a|flhnn] hd{gL;Fu ef]u]sf] &–! cGt/sf] xf/ s'g} klg ljZjsk cfof]hs /fi6«n] ljZjskdf ef]u]sf] ;a}eGbf 7'nf] cGt/sf] xf/ xf] . 
 • a|flhnla?4sf] ;]dLkmfOgndf ^( ;]s]G8sf] cGt/df hd{gLsf 6f]gL qm';n] u/]sf] @ uf]n ljZjsksf s'g}klg v]ndf Ps} v]nf8Ln] @ uf]n ubf{sf] ;a}eGbf sd ;dfofGt/ xf] . 
 • hd{gLsf ld/f]:nfe Snf]hn] oxL v]ndf lslt{dfgL !^ cf}F uf]n u/]sf lyP .

;flas ljh]tfsf] k'/fg} /f]u
;g\ @)!) sf] ljZjsk ljh]tf :k]g ljZjsksf] klxnf] r/0faf6} aflxl/g] rf}yf] ;fljs ljh]tf /fi6« aGof] . o;cl3 ;g\ !(#* sf] ljh]tf O6fnL ;g\ !(%) df, ;g\ !(^@ sf] ljh]tf a|flhn ;g\ !(^^ df, ;g\ !((* sf] ljh]tf k|mfG; ;g\ @))@ df / ;g\ @))^ sf] ljh]tf O6fnL ;g\ @)!) df klxnf] r/0faf6} aflxl/Psf lyP . ;fy} :k]gn] ;d'x r/0fsf] v]ndf g]b/Nof08;Fu ef]u]sf] %–! cGt/sf] k/fho s'g} klg ;fljs ljh]tf l6dn] ef]u]sf] ;a}eGbf 7'nf] cGt/sf] xf/ xf] .

o'/f]ksf] lht
km'6andf ;w}F o'/f]k / blIf0f cd]l/sfsf] 6Ss/ kg]{ u5{ . of] ljZjskdf ljZj km'6andf s'g dxfb]z cAan eGg] xf]8afhL klg lyof] . kmfOgn klg b'O{ dxfb]zL l6d hd{gL / ch]{lG6gf lar x'g] ePkl5 emg\ To;n] ljZjsksf] cGTo;Dd} cg]s t/+u ;[hgf u¥of] . t/ hd{gLn] ljZjsk pkfwL lht];Fu} o'/f]k nuftf/ # k6s ljZjsk lhTg] klxnf] dxfb]z ag]sf] 5 . hd{gL eGbf cl3 o'/f]ks} :k]gn] ;g\ @)!) / O6fnLn] ;g\ @))^ df ljZjsk lht]sf lyP . ;fy} of] pkfwL ;du|df o'/f]ksf] !! cf}F ljZjsk pkfwL xf] . blIf0f cd]l/sfn] eg] ( k6s ljZjsk lht]sf] 5 .

clk|msf, cf;df]x / cNh]l/of
of] ljZjsk clk|msfsf] nflu klg ofbu/ /x\of] . of] ljZjsk af6 3fgfsf v]nf8L cf;df]x Hofg ljZjskdf ;a}eGbf w]/} uf]n ug]{ clk|msL v]nf8L ag]sf 5g\ . pgn] cfkm\gf] uf]n;+Vof ^ k'¥ofpFb} Sofd?gsf v]nf8L /f]h/ ldNNffn] u/]sf] % uf]nsf] lslt{dfgnfO{ kl5 kf/]sf x'g\ . ;fy} Hofg # j6f ljZjskdf uf]n ug]{ klxnf] clk|msL v]nf8L klg ag]sf 5g\ . o:t} clk|msL l6d cNh]l/of ljZjsksf] Pp6} v]ndf $ uf]n ug]{ klxnf] clk|msL l6d ag]sf] 5 . p;n] ;d'x r/0fsf] v]ndf blIf0f sf]l/ofnfO{ $–@ n] k/flht ubf{ of] pknAwL kfPsf] xf] .

lg/f; g]b/Nof08
g]b/Nof08 ljZjskdf cefuL l6dsf] ?kdf lrgLG5 . of] k6s klg pkflwsf] glhs k'u]/ klg p;sf] pkfwL prfNg] ;kgf cw'/} /x\of] . a|flhn ljZjskn] g]b/Nof08nfO{ % k6s ;]dLkmfOgn v]n]/ klg ljZjsk glhTg] Psdfq /fi6« agfof] . g]b/Nof08 tLg k6s kmfOgn k'u]/ klg pkflwljlxg 5 . of] ljZjskdf g]b/Nof08n] csf]{ Pp6f gf}nf] lslt{dfg klg agfPsf] 5 . g]b/Nof08 cfkm\gf] l6dsf ;a} @# hgf v]nf8LnfO{ k|of]u ug]{ ljZjsk Oltxf;df klxnf] l6d ag]sf] 5 .
 
lkl8t kf]r'{un
kf]r'{unsf] nflu of] ljZjsk ;'vb /xg ;s]g . sKtfg lqmi6ofgf] /f]gfN8f]sf] rf]6n] kf]r'{unnfO{ lk/Nof] . ;d'x r/0faf6} aflxl/Psf] kf]r'{unn] hd{gL lj?4sf] v]ndf k/flht x'Fbf yk lk8f ;xg'k¥of] .  pQm v]n $–) n] u'dfpFb} kf]r'{unn] ljZjsksf] Pp6} v]ndf klxnf] k6s $ uf]n vfg k'Uof] .

O+UNof08sf] Oltxf;
of] ljZjsk O+UNof08sf] ljZjsk Oltxf;d} ;a}eGbf v/fa k|bz{gsf] ?kdf /x\of] . p;n] ;d'x r/0fsf tLg v]ndf hDdf ! c+s dfq hf]8\g ;Sof] / ;d'x r/0faf6} aflxl/g k'Uof] .

h+uLP hd{g
ljZjskdf hd{gL l6d ;Fu} p;sf v]nf8Lsf] k|bz{g klg k|z+zfof]Uo /x\of] . lslt{dfgL v]nf8L ld/f]:nfe Snf]h ;Fu} cGo hd{g v]nf8Ln] klg s]lx lslt{dfg /r], h'g o:tf 5g\ M
 • hd{g v]nf8L yf]d; d'n/ b'O{6f ljZjskdf % uf]n ug]{ bf];|f v]nf8L ag]sf 5g\ . pgn] ;g\ @)!) sf] ljZjskdf klg % uf]n u/]sf lyP . hd{gLs} ld/f]:nfe Snf]h of] pknAwL kfpg] klxnf] v]nf8L x'g\ . Snf]hn] ;g\ @))@ / ;g\ @))^ sf] ljZjsk b'a}df % uf]n u/]sf lyP .
 • hd{g v]nf8L dfl/of] uf]8\h] ljZjsk kmfOgndf a}slNks v]nf8Lsf] ?kdf ljhoL uf]n ug]{ klxnf] v]nf8L ag]sf 5g\ .
 •  hd{g v]nf8L ;fdL v]l8/f Ps} l;hgdf o'/f]kLog RofDkLoG; lnu / ljZjsk lhTg] ljZjsf b;f}F v]nf8L ag]sf 5g\ .
 •  hd{g v]nf8L lkmlnk nfxfd ljZjsksf tLg j6f ;+:s/0fsf] cn :6f/ l6ddf kg]{ t];|f v]nf8L ag]sf 5g\ . pgL ;g\ @))^,@)!) / @)!$ sf] cn :6f/ l6ddf kg{ ;kmn ePsf x'g\ . o;cl3 a|flhnsf ;fGtf]; / hd{gLs} a]sgap/ klg ljZjsksf tLg j6f km/s ;+:s/0fsf] cn :6f/ l6ddf kl/;s]sf 5g\ .
x\ofl6«s lx/f]
of] ljZjskdf l:jh/Nof08sf hbf{g ;flSj/Ln] xf]G8'/; lj?4 u/sf] x\ofl6«s ljz]if aGof] . pgL ljZjskdf b]a|] v'6\6fn] x\ofl6«s uf]n ug]{ klxnf] v]nf8L ag]sf 5g\ . ;fy} pgn] xf]G8'/; lj?4 u/sf] x\ofl6«s ljZjsksf] %) cf}F x\ofl6«s klg xf] .

cAan cd]l/sL
of] ljZjskdf cd]l/sL uf]n/Ifs l6d xjf8{n] lgs} cAan k|bz{g u/] . pgn] k|L–Sjf6/kmfOgndf a]NhLod la?4 u/]sf] !% arfp ljZjsksf] Pp6} v]ndf s'g} klg uf]n/Ifsn] u/]sf] ;a}eGbf w]/} arfp xf] . o:t} cd]l/sfs} lSng 8]DK;]n] 3fgf lj?4 @( ;]s]08df u/]sf] uf]n ljZjsk Oltxf;sf] kfrf}F l56f] uf]n xf] .

sflxn / s]O;'s] xf]G8f
ci6«]nLofsf l6d sfxLn tLg j6f km/s ljZjskdf uf]n ug]{ klxnf] ci6«]nLofnL v]nf8L ag]sf 5g\ . o:t} hfkfgLh v]nf8L s]O;'s] xf]G8f b'O{6f km/s ljZjskdf uf]n ug]{ klxnf] hfkfgL v]nf8L ag]sf 5g\ .

;+of]usf] zts
oxL ljZjskaf6 hd{gL / a|flhnn] ljZjsdf !)) v]nsf] sf]z]9'Ëf kf/ u/]sf 5g\ . hd{gLn] kf]r'{un la?4 / a|fhLnn] OSj]8/la?4 cfkm\gf] !)) cf}F v]n v]n]sf lyP . b'j}n] cfkm\gf] !)) cf}F v]ndf ;kmntf klg k|fKt u/] . ;fy} oxL ljZjskaf6 k|mfG; ljZjskdf !)) uf]n ug]{ kfrf}F /fi6« ag]sf] 5 . o;cl3 of] ;kmntf a|flhn, hd{gL, ch]{lG6gf / O6fnLn] kfO;s]sf 5g\ .

ljz]if ljZjsk
of] ljZjsknfO{ ljz]if agfpg] qmddf cGo y'k|} lslt{dfgx? ag]sf 5g\ . lt lslt{dfgx? o:tf 5gM
 • of] ljZjskdf s'n !&! uf]n eP . h'g Pp6} ljZjskdf ;Dej ;a}eGbf w]/} uf]n ;+Vof xf] / of] ;g\ !((* df k|mfG;df ;DkGg ljZjsksf] a/fa/L xf] .
 •   of] ljZjskdf s'n !@! hgf v]nf8Ln] uf]n u/] . h'g ;+Vof clxn];Dds} pRr xf] .
 •   ljZjsk Oltxf;df ;d'x r/0fsf ;a} ;d'x ljh]tf /fi6«n] Sjf6/kmfOgn v]n v]n]sf] of] klxnf] ljZjsk ag]sf] 5 .
 • of] ljZjskdf b]vfOPsf] !) j6f /ftf] sf8{ ljZjskdf b]vfOPsf] bf];|f] sd /ftf] sf8{ ;+Vof xf] . ;g\ !(*^ sf] ljZjskdf ;a}eGbf sd-*_ /ftf] sf8{ b]vfOPsf] lyof] .
 • of] ljZjskdf a}slNks v]nf8Ln] s'n #@ uf]n u/] . h'g ljZjsk Oltxf;df a}slNks v]nf8Ln] ;a}eGbf w]/} uf]n u/]sf] lslt{dfg xf] . o;cl3 ;g\ @))^ sf] ljZjskdf a}slNks v]nf8Ln] @# uf]n u/]sf lyP . 
 •  ch{]lG6gf la?4 g]b/Nof08 larsf] ;]dLkmfOgn v]n cltl/Qm ;do -!@) ldg]6_ ;Dd klg uf]n/lxt a/fa/Ldf 6'lËPsf] ljZjsk Oltxf;s} klxnf] ;]dLkmfOgn v]n xf] .
 •  hd{gL / ch]{lG6gfn] Ps csf{ lj?4 lslt{dfgL # k6s ljZjsk kmfOgn v]n]sf 5g\ . ;g\ @)!$ k"j{ oL l6dn] ;g\ !(*^ / !(() df klg pkfwLsf nflu Ps csf{ lj?4 eL8]sf lyP . 
 • of] ljZjskdf k|ltv]n %#,%(@ sf] cf};tdf s'n #$,@(,*&# bz{s /+uzfnfdf v]n x]g{ pkl:yt eP . h'g bz{s ;+Vof clxn];Dds} ;a}eGbf w]/} xf] .
 • ljZjsk Oltxf;df klxnf] k6s uf]nnfO{g k|ljlwsf] k|of]u a|flhn ljZjskdf eof] . k|mfG; of] k|ljlwaf6 kmfObf lng] klxnf] /fi6« aGof] . p;n] xf]G8'/; lj?4 u/]sf] uf]n uf]nnfO{g k|ljlwn] k|df0fLt u/]sf] lyof] .
 •  ljZjsk Oltxf;df klxnf] k6s a|flhn ljZjskdf s'lnª a|]ssf] k|of]u eof] . 
 •  a|flhn ljZjskn] ;fdflhs ;~hfnsf] k|of]udf klg lslt{dfg /r]sf] 5 . of] ljZjsk ;a}eGbf w]/} 6\jL6 x'g] Oe]G6 ag]sf] 5 eg] km];a'ssf] !) aif]{ Oltxf;df klxnf]k6s ! lalnogeGbf a9L cGtlqm{of ePsf]  Oe]G6 klg oxL ljZjsk aGg k'Uof] .
 
of] ljZjskdf ag]sf cGo s]lx lslt{dfg o:tf 5g\ M
 • of] ljZjskaf6 pHj]sL:tfgsf /fA;fg  Odf{6f]e ljZjskdf ;a}eGbf a9L -(_ v]n v]nfpg] /]k|mL ag]sf 5g\ .
 •  sf]nlDaofsf kml/8 df]G6«fug ljZjsk v]Ng] ;a}eGbf kfsf pd]/sf v]nf8L ag]sf 5g\ . $# jlif{o pgn] ;d'x r/0fdf hfkfg lj?4sf] v]ndf a}slNks v]nf8Lsf] ?kdf d}bfg k|j]z u/]sf lyP . o;cl3 of] lslt{dfg Sofd?gsf v]nf8L /f]h/ ldNnfsf] gfddf lyof] . ;g\ !(($ sf] ljZjsk v]Nbf ldNnf $@ jif{sf lyP .
 •  d]lS;sf]sf /fkm]n dfSj]{h l6d sKtfgsf] ?kdf ;a}eGbf w]/} ljZjsk ;+:s/0f v]Ng] v]nf8L ag]sf 5g\ . pgn] ;g\ @))@, @))^, @)!) / @)!$ u/L $ j6f ljZjskdf l6dsf] sKtfgL ;Dxfn]sf x'g\ .
 • ch]{lG6gfsf lnof]gn d]:;L ljZjskdf uf]N8]g an k|fKt ug]{ t];|f] ch]{lG6gL v]nf8L x'g\ . o;;Fu} ch]{lG6gf ;a}eGbf w]/} -#_ k6s cfkm\gf] b]zdf uf]N8]g an leqfpg] l6d ag]sf] 5 .
 • a|flhn ljZjskdf ;a}eGbf a9L uf]n vfg] cfof]hs /fi6« ag]sf] 5 . p;n] of] ljZjsksf & v]ndf !$ uf]n vfof] . 
 •  ljZjskdf ;a}eGbf w]/} k6s k]gfN6L ;'6cfp6 v]Ng] l6dsf] lslt{dfg ch]{lG6gfn] cfkm\gf] gfddf n]vfPsf] 5 . of] ljZjsk ;lxt p;n] % k6s k]gfN6L ;'6cfp6sf] ;fdgf ul/;s]]sf] 5 / To;dWo] $ k6s ;kmntf kfPsf] 5 .
 


of] n]v hamrakura.com df klg k9\g ;lsG5 . To;sf nflu oxfF lSns ug'{xf];\ .